Novinky v účetní a daňové legislativě pro rok 2015

Dobrovolné uplatnění srážkové daně FO

Fyzické osoby, které byly v průběhu roku zaměstnány na Dohodu o provedení práce a jejichž příjmy z této dohody byly zdaňovány 15% srážkovou daní, si nyní mohou sraženou daň zanést do svého ročního Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Kdy má smysl?
Uplatnění sražené daně v daňovém přiznání je dobrovolné. Je to výhodné pro poplatníka, jehož celkový zdanitelný příjem za celý rok je spíše podprůměrný. Poplatníci s nízkým příjmem obvykle žádnou daň neplatí. Ale v tomto případě již byla daň zaplacena, strhnul ji zaměstnavatel dle Dohody o provedení práce. Tím, že si poplatník tuto strženou daň uplatní v ročním daňovém přiznání docílí toho, že mu bude sražená daň vrácena.

Postup uplatnění
Je potřeba "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích, na základě dohod o provedení práce podle §6 odst. 4 zákona č. 856/1992 Sb. o daních z příjmů", které vystavuje  zaměstnavatel. Poplatník z něj zjistí celkovou částku příjmů získaných z DPP a celkovou sraženou daň. Celkovou částku příjmů pak přičte do řádku č. 31 formuláře "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob" a sraženou daň na řádek 87a (Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona). 

Navýšení minimální mzdy a pojistného na ZP

Od 1.1.2015 došlo ke zvýšení minimální mzdy. Nově je stanovena na částku 9200 Kč.
Od 1.1.2015 došlo ke zvýšení minimální výše pojistného na zdravotní pojištění. Nově je stanovena na částku 1242 Kč. 

Ruší se povinná elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení ČSSZ.

Je to reakce na to, že řada drobných podnikatelů a živnostníků neuměla, nebo nemohla elektronické e-podání zasílat.

Rozšiřuje se okruh subjektů, které musí s finančním úřadem povinně komunikovat elektronicky.

Od 1.1. 2015 platí, že všechny daňové subjekty, které mají zřízenou datovou schránku musí podání vůči finančnímu úřadu činit již jen elektronicky. Za nedodržení této povinnosti hrozí pokuta 2000 Kč. Týká se to tedy i fyzických osob, které si datovou schránku zřídili dobrovolně. Samozřejmě se to týká všech právnických osob, neb těm je datová schránka zřizována automaticky během vzniku ze zákona.

Nejběžnější typy podání
Daňová přiznání, registrace k daním, změny registračních údajů. Jejich kompletní přehled lze nalézt na webu finanční správy

Rozšířená pravomoc finančních úřadů ve vztahu ke kontrolovaným subjektům

Místní finanční úřady budou moci kontrolovat společnosti registrované v Česku, aniž by musely dbát na příslušnost k uváděné adrese sídla společnosti. Více na Konec daňového ráje Praha?

Změny týkající se DPH

OD 1.1.2015 se zavedla nová snížená sazba ve výši 10%. Týká se léků, dětské výživy a knih.

Zůstal zachován stávající výše obratu 1 000 000 Kč pro povinnou registraci plátce. Dříve totiž poslanci schválili snížení tohoto limitu na částku 750 000Kč. To by znamenalo, že by DPH platilo více podnikatelů, než doposud. Prosincovou novelou v roce 2014 poslanci na poslední chvíli rozhodli ponechat původní výši obratu.