Způsoby účtování zásob

Všechny druhy zásob (tzn. materiál, výroba, zboží) je možno účtovat podle způsobu A nebo B. Vzájemně se liší podle okamžiku, kdy se nakupované zásoby dostávají do nákladů. U způsobu A platí, že nové zásoby se nejprve zaúčtují na příslušný rozvahový účet 1. třídy (viz. minulá kapitola) a do nákladů se dostávají až při jejich spotřebě. U způsobu B se zásoby účtují přímo do nákladů již během jejich pořízení a na příslušný rozvahový účet 1. třídy se jejich zůstatky zaúčtují až při roční uzávěrce.

Z hlediska výše daňově uznatelných nákladů jsou oba způsoby rovnocenné. Výhodou způsobu A je, že v účetnictví máme přehledně zachycen pohyb zásob v průběhu celého roku. Víme, jaké finanční prostředky máme v zásobách vázány a přesně zjistíme, kdy se tyto prostředky uvolní vstupem zásob do spotřeby. Způsob B nám takový přehled nenabízí, nicméně jeho výhoda tkví v tom, že je jednodušší na zpracování a k evidenci zásob potřebujeme méně účetních dokladů. 

Způsob A

Nakupované zásoby nejprve zaúčtujeme na příslušný rozvahový účet (třída 1 - zásoby) a do nákladů se dostávají až prostřednictvím výdejek při spotřebě.

Materiál

Nákup / pořízení materiálu MD DAL
Faktura přijatá za materiál 111 321
sazba DPH   343  
Faktura za případné vedlejší náklady pořízení 111 321
DPH 343  

Pokud dopravu materiálu zajištujeme vlastními prostředky, vynaložené náklady nám zvýší pořizovací cenu materiálu. Dochází k tzv. aktivaci vnitropodnikových služeb (účet 622).

Vnitropodnikové přepravné MD DAL
Náklady na dopravu (mzdy, benzín) 5xx 2xx,3xx
Převodka za dopravné materiálu 111 622

Jakmile materiál fyzicky obdržíme, zaúčtujeme jeho převzetí na sklad. V praxi se často stává, že nejprve od dodavatele obdržíme materiál či zboží a až následně nám vystaví fakturu. V takovém případě bychom nejprve zaúčtovali převzetí zásob na sklad (112/111) dle dodacího listu a teprve až obdržíme fakturu, zaúčtujeme pořízení zásob (111/321).

Převzetí materiálu na sklad MD DAL
Příjemka (z dodacího listu) na přebíraný materiál 112 111

Pokud si účetní jednotka některé druhy materiálu vyrábí sama, hodnotu vynaložených nákladů převedeme na rozvahový účet 112 pomocí tzv. Aktivace materiálu a zboží (účet 621). Výnosový účet 621 nám nejprve vyruší všechny náklady, které jednotka na výrobu materiálu vynaložila a jejich hodnota se zároveň zaúčtuje na účet 112. Tím bude zajištěno, že do výsledku hospodaření se náklady promítnou až při spotřebě materiálu.

Aktivace materiálu MD DAL
Náklady na vlastní výrobu (mzdy, pomocný materiál) 5xx 2xx,3xx,112
Převodka na vyrobený materiál 112 621
 
Převedení materiálu do spotřeby MD DAL
Výdejka materiálu ze skladu 501 112
 

Pokud nadbytečný materiál místo výrobní spotřeby prodáme, účtujeme dle následujícího vzoru.

Prodej nadbytečného materiálu MD DAL
Vyskladnění 542 112
Tržby z prodeje materiálu 311 642

 

Zboží

Jako zboží označujeme takové zásoby, které nakupujeme a v nezměněném stavu zase prodáváme. Nepoužíváme je tedy jako materiál pro vlastní výrobu, ale jde o obchodní artikl. Obchodník dosahuje zisk díky tomu, že zboží prodává za dražší cenu než za jakou je nakoupil (prodává s tzv. marží). Účtování zboží je v mnoha ohledech stejné jako u materiálu s tím rozdílem, že pro zboží používáme rozvahové účty 131 až 139.

Účtování zboží - nákup MD DAL
Faktura přijatá za zboží 131 321
sazba DPH   343 321
Příjemka zboží na sklad 132 131
Účtování zboží - prodej    
Faktura vydaná za prodej zboží 311 604
Výdejka zboží v důsledku prodeje 504 132

 

Způsob B

Použití tohoto způsobu je podmíněno vedením skladové evidence pro průkaznost stavu zásob v průběhu účetního období. V průběhu roku účtujeme pořizovací cenu nakupovaných zásob přímo do nákladů, neúčtujeme o příjemkách či výdejkách. Aktivaci vnitropodnikových služeb či materiálu provedeme přímo na příslušný nákladový účet (501 - materiál, 504 - zboží) souvztažně s příslušným výnosovým účtem skupiny 62 - aktivace.

Pořízení zásob MD DAL
Faktura přijatá za materiál 501 321
sazba DPH   343  
Faktura za zboží 504 321
DPH 343  
Vedlejší pořizovací náklady    
Materiál 501 321
Zboží 504  
Aktivace vnitropodnikových služeb    
Náklady na vlastní dopravu, výrobu (benzín, mzdy) 5xx 2xx,3xx   
Aktivace služeb (vlastní doprava) 501,504 622
Aktivace materiálu (vlastní výroba) 501 621

Při roční závěrce pak musíme zaúčtovat:

  • Převod počátečního stavu zásob do spotřeby ( 501 / 122 )
  • Konečný stav zásob podle skladové evidence převést na vrub příslušného rozvahového účtu zásob (112 - materiál, 132 - zboží), se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 501 respektive 504.
Operace na konci roku MD DAL
Přeúčtování počátečního stavu zásob do spotřeby    
Materiál 501 112
Zboží 504 132
Přeúčtování KS zásob na rozvahový účet    
Materiál 112 501
Zboží 132 504