Oceňování zásob

Zásoby patří do oběžného majetku a je pro ně charakteristické že mění svoji formu. V účtové osnově je pro zásoby vyhrazena účtová třída 1 s následujícím členěním do skupin:

  • materiál - skupina 11. Zde patří suroviny určené k dalšímu zpracování, pomocné látky,  náhradní obaly a drobný hmotný majetek
  • zásoby tvořené vlastní činností - skupina 12. Jde o položky nedokončené výroby, polotovary vlstní výroby i hotové ještě nevyexpedované výrobky
  • zboží - skupina 13. Do této skupiny patří zboží, které podnikatel pořídil za účelem dalšího prodeje.

Oceňování zásob při pořízení

Nakupované zásoby oceňujeme pořizovací cenou.

Pořizovací cena = cena pořízení + náklady související s pořízením. To je přepravné (i vnitropodnikové), clo, provize, pojištění. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěru a půjček, kurzové rozdíly, sankce a smluvní pokuty.

Zásoby pořízené vlastní činností oceňujeme vlastními náklady.

Vlastní náklady = přímé náklady spojené s výrobou (např. mzdy výrobních dělníků, základní materiál) + část nepřímých nákladů které se vztahují k dané zásobě.

Oceňování zásob při vyskladnění

Při nákupu zásob dochází často k tomu, že ceny jednoho druhu materiálu kolísají v závislosti na cenových výkyvech na trhu. Např. cena ropy užívané v chemickém průmyslu může během roku klesnout či stoupnout i o několik desítek procent. V zásobnících se ovšem všechna ropa smíchá a může nastat problém jak ocenit vyskladněné dodávky. České účetní standardy připouštějí dvě možnosti.

Oceňování váženým aritmetickým průměrem
Ten se přepočítává po každém novém přírůstku zásob dle vzorce:

Vážený průměr =  stávající zásoby na skladě v Kč + poslední přírůstek zásob v Kč
stávající zásoby v množství + poslední přírůstek v množství

Příklad: K 1.1.2015 byla počáteční zásoba materiálu ve skladech společnosti Allout s.r.o. 200 kg v pořizovací ceně 18 Kč/kg. V lednu byly převzaty na sklad dvě dodávky materiálu a došlo k jednomu vyskladnění 280 kg materiálu. Vypočítejte vážený aritmetický průměr ocenění vyskladněné dodávky.

Datum Obsah účet. případu Hodnota Kč MD DAL
1.1.2015 Stávající stav materiálu 200 kg 200*18    
11.1.2015 Příjemka 200 kg materiálu po 16 Kč 200*16 112 111
15.1.2015 Příjemka 500 kg materiálu po 19 Kč 500*19 112 111
30.1.2015 Výdejka na 280 kg materiálu 280*? 501 112

 

Abychom vypočítali vážený průměr ke dni 30.1. (v tabulce představovaný otazníkem) dosadíme do vzorce.

Vážený průměr =  200*18 + 200*16 + 500*19  = 18,11 Kč
200 + 200 + 500

Zjistili jsme, že průměrná cena za 1 kg materiálu na skladě ke dni 30.1.2015 činí 18,11 Kč / kg. Hodnota vyskladněné dodávky tedy činí 280 kg * 18,11 = 5070,8 Kč.

Ocenění metodou FIFO
Název metody je zkratkou anglického first-in first-out - neboli první dovnitř, první ven. Při výdeji nejprve vydáváme nejstarší zásoby (oceněné nejstaršími cenami) a postupně přecházíme k novějším zásobám. Aplikované na výše uvedený vzorový příklad bychom spočetli hodnotu výdejky z 30.1.2015 následovně: 200*18 + 80*16 = 4880 Kč.

Vážený aritmetický průměr versus FIFO
Pokud existuje v hospodářství inflace, ocení metoda FIFO vydávaný materiál vždy menší hodnotou, než v případě použití váženého aritmetického průměru. To samozřejmě znamená i menší daňově uznatelné náklady. Proto je podnikateli více preferována metoda VAP.

Příště si řekněme o variantách účtování zásob dle způsobu A nebo B.