Vedení účetnictví a daňové evidence Menu
info@uctujemeprovas.cz +420 608 782 494

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel, který má alespoň jednoho zaměstnance, musí platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Toto pojištění kryje takové případy, jako je pracovní úraz nebo nemoc z povolání a pro zaměstnavatele znamená stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň. Vztahuje se na zaměstnance, jež mají uzavřenou platnou pracovní smlouvu, nebo kteří vykonávají činnost pro zaměstnavatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce

Vznik pojištění

Pojištění vzniká automaticky ze zákona ke dni uzavření prvního pracovněprávního vztahu, neuzavírá se žádná pojistná smlouva.
Jakmile zaměstnavatel získá prvního zaměstnance, je povinen vznik nového pracovního vztahu, písemně či elektronicky oznámit pojišťovně, přičemž musí uvést i své identifikační číslo. Pokud je zaměstnavatelem soukromá fyzická osoba, uvede rodné číslo.

U koho a jak se pojistit

Státem povinně určená pojišťovna je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. U ní se registrují všichni noví zaměstnavatelé od 1.1.1993. ( Až do konce roku 31. 12. 1992 se zaměstnavatelé pojišťovali také u České pojišťovny, a.s.)

Nejjednodušším způsobem registrace nového zaměstnavatele k pojištění je zaslat oznámení prostřednictvím elektronického formuláře Kooperativy. Registrace nebude ze strany pojišťovny potvrzena.

Výpočet pojistného

Pojistné si vypočítává zaměstnavatel sám ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů (souhrn všech hrubých mezd) za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců (dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb). Tento základ vynásobíme sazbou OKEČ (Odvětvové Klasifikace Ekonomických Činností pro činnost vykonávanou zaměstnavatelem. Zaměstnavatelé jsou povinni určit sazbu pro výpočet pojistného dle OKEČ sami - podle sazebníku, jež je přílohou č.2 vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. Sazba má odrážet příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele.)

V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP a nehradí za něj odvody na sociální pojištění, hradí minimální pojistné ve výši 100 Kč.

Platba pojistného a termíny plateb

Pojistné se platí na kalendářní kvartál dopředu (viz. tabulka), přičemž jak jsme si již zmínili, vyměřovací základ se spočte ze mzdových údajů kvartálu předchozího.

Pojistné na Termín úhrady
I. čtvrtletí 31. 1. 201X
II. čtvrtletí 30. 4. 201X
III. čtvrtletí 31. 7. 201X
IV. čtvrtletí 31.10. 201X

Nezaplatí-li zaměstnavatel pojistné řádně a včas, zvyšuje se dlužné pojistné o 10 procent dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.

Číslo účtu a variabilní symbol

Zaměstnavatelé, kteří jsou pojištěni u Kooperativy pojišťovny, a. s.,Vienna Insurance Group platí pojistné na účet 40002-50404011/0100 Komerční banky, a. s., Praha 1. Variabilním symbolem je identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele.

Automatická generace závazku v Pohodě.

Program Pohoda provede výpočet zákonného pojištění za nás a vygeneruje závazek na platbu pojistného do ostatních závazků. Je třeba zkontrolovat, že máme správně zaúčtovány mzdy za předchozí čtvrtletí, aby mohla Pohoda správně stanovit vyměřovací základ.

  • Kliknout: Mzdy -> Personalistika -> Záznam -> Úrazové pojištění
    Následně navolíme z údajů kterého čtvrtletí chceme pojištění spočítat. Jak už jsme zmínili, pojistné se počítá na základě mzdových údajů předchozího čtvrtletí. Pokud např. chceme vypočítat závazek pro 1.čtvrtletí roku 2015, pak do tabulky vyplníme 4.čtvrtletí roku 2014 (viz. obrázek).  Po odkliknutí se do agendy ostatní závazky vygeneruje závazek na platbu pojistného s datumem  dle splatnosti pojistného.
    úrazové pojištění v Pohodě

Prohlídka již vygenerovaných pojistných závazků.

  • Kliknout: Mzdy -> Personalistika ->Tiskové sestavy -> Úrazové pojištění a zvolíme čtvrtletí