O vrácení DPH z EU lze požádat do konce září

Pokud jezdíte v rámci své podnikatelské činnosti do zemí EU, jistě se vám stalo, že jste v cizí zemi nakoupili pohonné hmoty, přenocovali, navštívili výstavu či veletrh anebo absolvovali školení. Účet jste zaplatili i s daní z přidané hodnoty. Zaplacenou daň nelze nárokovat v rámci běžného přiznání k DPH. Můžete si ovšem požádat o proplacení DPH prostřednictvím aplikace daňového portálu ČR. Jde-li o daň, kterou jste zaplatili v minulém roce, musíte to stihnout do konce září.

1. Kdo může žádat o vrácení DPH z EU

Abyste mohli zaplacenou DPH nárokovat, musíte splňovat následující podmínky:

 • Být v daném období registrování jako plátci DPH a neuskutečňovat pouze plnění osvobozená od DPH
 • Nesmíte mít sídlo nebo provozovnu ve státě od kterého požadujete vrátit DPH
 • Do země od které požadujete vrácení daně, jste nedodali zboží ani neposkytli služby, které se považují za dodané či poskytnuté v dané zemi, s výjimkou obchodů u nichž se uplatňuje reverse chargé a přepravních služeb a s nimi souvisejících vedlejších služeb osvobozených od DPH.

2. Typy nárokovatelných výdajů

Obecně lze žádat o vrácení DPH z nákupů, které mají souvislost s podnikatelskou činností žadatele. Nejčastěji jde o:

 • Ubytování a cestovné
 • Palivo a mazadla pro automobily, náhradní díly pro automobily, krátkodobý pronájem automobilů a parkování
 • Vstup na konference, výstavy a veletrhy
 • Kancelářské potřeby, fotokopie, mapy a odborná literatura.

3. Kategorie výdajů, které neumožňují vrácení DPH 

Bohužel každá země si stanovuje i okruh zboží a služeb u kterých DPH nevrací.

Rakousko
 • neumožňuje nárokovat DPH za nákupy spojené s osobními automobily, smíšenými vozidly nebo motocykly (žádný benzín ani nafta, parkovné, opravy). Lze proplatit náklady spojené s provozem nákladních a lehkých nákladních vozidel. Na stránkách rakouského ministerstva financí je taxativní seznam daňově uznatelných malých nákladních vozidel, dodávkových automobilů a mikrobusů.
 • nákupy pro osobní potřebu, zábavu, pohoštění. Odečtení DPH na vstupu je přípustné pouze tehdy, pokud lze doložit, že tyto náklady sloužily k reklamním účelům a byly převážně používány k obchodním nebo profesním účelům.
 
Německo
 • neumožňuje nárokovat výdaje na nepodnikatelské účely (tj. Pokud je použití zboží pro účely podniku méně než 10%).
 • výdaje na obchodní zábavu, pokud jsou podle obecně uznávaných názorů považovány za nevhodné.
 • výdaje na dary osobám, které nejsou vašimi zaměstnanci.
 • ubytování nebo zábavu pro osoby, které nejsou vašimi zaměstnanci.
 
Slovensko
 • neumožňuje nárokovat DPH z nákupu zboží a využití služeb pro účely potěšení a zábavy
 • služeb turistického ruchu
 • v případech, kdy dodavatel nežádal daň ze zboží
 
Polsko
 • neumožňuje nárokovat DPH za výdaje na ubytování a stravovací služby s výjimkou nákupu hotových jídel určených cestujícím provozovatele osobní přepravy
 • omezená refundace DPH na náklady spojené s motorovými vozidly. Náklady spojené s motorovým vozidlem s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny jsou v zásadě omezeny na 50% odpočet.

Omezení aplikovaná ostatními zeměmi můžete nalézt na stránkách EU věnovaných vracení DPH podnikům z EU.

4. Období pro vrácení daně

Doba, na kterou se vztahuje vaši žádost, je nazývána "období pro vrácení daně". Tato doba nesmí být delší než 1 kalendářní rok nebo menší než 3 kalendářní měsíce. Vyjímkou je tzv. zbývající část kalendářního roku, která může být i kratší a týká se října, listopadu a prosince. Období musí zahrnovat celé kalendářní měsíce.

5. Termín podání žádosti o vrácení DPH z EU

Žádost lze podat nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. Žádost ovšem můžeme podávat již v průběhu roku, v němž jsme příslušné nákupy uskutečnili. Žádat lze pouze zpětně, tzn., pokud ji předložíme 15. července, doklady musí být z měsíce června nebo starší.

Pokud žádáme o proplacení DPH z předchozího roku, zpravidla určíme "období pro vrácení" daně celý předchozí kalendářní rok. Pokud žádáme o vrácení v průběhu roku uskutečnění nákupu, uvedeme období v celých kalendářních měsících daného roku v minimálním počtu 3 měsíců. 

6. Limitní hodnoty vrácené DPH

V případě žádosti, která se týká celého kalendářního roku nebo jeho zbývající části, nesmí být nárokovaná částka DPH nižší než 50 EUR. Pokud je žádost podána během kalendářního roku za předchozí měsíce, je minimální částka 400 EUR. Tento zvýšený limit má znemožnit podnikatelům, aby podávali žádosti o vrácení DPH opakovaně kvůli malým částkám v průběhu roku, a nutí je počkat na konec roku a podat žádost za celý předchozí kalendářní rok najednou.

7. Doklady prokazující nárok na vrácení DPH

Podle článku 10 směrnice Rady 2008/9/ES  členský stát vrácení daně může požadovat kopii faktury nebo dovozního dokladu v případě, že základ daně u paliv převyšuje 250 EUR, u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb převyšuje 1000 EUR. Každý stát může stanovit i další pravidla vrácení.

Jak požádat o vrácení DPH

Celý proces probíhá elektronicky na daňovém portále Finanční správy. Nejprve je nutné požádat místně příslušného správce daně o přidělení přístupu do aplikace vracení daně. Žádost podáme prostřednictvím elektronického podání - Žádost o přidělení přístupu.., přičemž k ověření identity využijeme přihlášení do datové schránky.

Na zpřístupnění aplikace má správce daně 15 dní. Potvrzení nám dojde buď sms zprávou nebo na mailový kontakt.

Poté už můžeme začít používat aplikaci Vrácení DPH v rámci EU.

Vstup do aplikace na Vrácení DPH z EU

Po přihlášení do aplikace vybereme „Nová žádost o vrácení DPH“. V záhlaví nejprve zvolíme stát, kterému je žádost adresovaná a zadáme začátek a konec "období pro vrácení". Jak už jsme si řekli, musí jít o celé měsíce, anebo celý rok. Dále zkontrolujeme nezbytné identifikační údaje žadatele, které už budou automaticky předvyplněné.

Důležitá je stránka "Plnění v rámci EU". Zde zadáváme jednotlivé doklady, pro které žádáme vrácení DPH. Každý přidaný řádek znamená jeden doklad. Do sloupců uvádíme:

 • DIČ DPH dodavatele - údaj není povinný u zadání zjednodušeného daňového dokladu
 • Adresu dodavatele
 • Číslo dokladu
 • Datum vystavení dokladu
 • Základ daně, částku daně a požadovanou částku – hodnoty z předmětného dokladu v měně členského státu vrácení daně platné ke dni vystavení dokladu,
 • Popis zboží – specifikován dle předvyplněných kódů a sub-kódů. Pokud se zadají kódy/sub-kódy č. 1 – 9, neuvádí se dále textový popis ani jazyk. Pokud se zadá kód č. 10, uvede se buď relevantní sub-kód, nebo textový popis včetně jazyka.

Na poslední straně formuláře nahrajeme přílohy, kterými podpoříme nárok na vrácení DPH (viz bod 7. tohoto článku). Jde oskenované doklady ve formátu pdf, .jpg, .tif. Celková velikost souborů činí pouze 5MB, proto se doporučuje maximální komprimace a vzniklé soubory zazipovat.