Kdy nám hrozí pokuty za kontrolní hlášení?

Přísnost pokut spojených s kontrolním hlášením byla od začátku terčem značné kritiky, proto nyní dochází k jistému zmírnění postihů. Od 29. července 2016 se plátcům odpouští sankce za první prohřešek, je možné žádat o prominutí pokut a prodlužuje se lhůta, ve které jsou plátci povinni zareagovat na výzvu správce daně. To jsou hlavní body zákona č. 243/2016 Sb., kterým se mění některá ustanovení Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 týkající se kontrolního hlášení. Samotná výše pokut ovšem zůstává i nadále značně vysoká. Je proto dobré vědět, na co si dát v souvislosti s KH pozor.

Sankce spojené s pozdním podáním KH:

  1. Pokud podáme kontrolní hlášení pozdě, ale zároveň jej odešleme dříve, než nás na opomenutí upozorní finanční úřad, obdržíme automaticky pokutu 1000 Kč. Tato sankce se promine, pokud jde o náš první prohřešek v daném kalendářním roce.
  2. Pokud podáme kontrolní hlášení až po výzvě finančního úřadu v náhradní lhůtě, obdržíme pokutu 10.000 Kč
  3. Pokud nepodáme kontrolní hlášení ani po výzvě finančního úřadu v určené náhradní lhůtě, obdržíme pokutu 50.000 Kč

Sankce spojené s pozdní reakcí na výzvu FÚ:

Pokud FÚ nalezne v námi podaném kontrolním přiznání pochybnosti, či nejasnosti, zašle nám do datové schránky výzvu k odstranění pochybností. Od okamžiku doručení začíná běžet lhůta, ve které musíme zareagovat, jinak riskujeme tučnou pokutu. Dřívější lhůta činila 5 dnů, nově jde o 5 pracovních dnů. V tomto termínu musíme své původní hlášení doplnit, či změnit, prostřednictvím podání následného kontrolního hlášení, anebo potvrdit prostřednictvím volby "Rychlá odpověď na výzvu: Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení".

  1. Pokud nestihneme zareagovat včas na výzvu FÚ, obdržíme pokutu 30.000 Kč.
  2. Pokud nezareagujeme ani v náhradním termínu, obdržíme pokutu 50.000 Kč.

Je možné žádat o prominutí pokut

Nově je možno požádat o prominutí pokut částek 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000Kč. Žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. Podání žádosti má odkladný účinek na platbu pokuty, tzn. až do rozhodnutí o prominutí (či neprominutí), nemusí plátce uhradit vyměřenou pokutu. Při rozhodování o prominutí pokuty bude finanční úřad přihlížet k okolnostem daného případu a zvažovat, zdali existují ospravedlnitelné důvody na straně podnikatele. Pokutu může správce daně prominout v celé výši, v částečné výši, anebo žádost zamítne.

Staré pokuty se odpouští

Dochází k amnestii tisícikorunových pokut získaných před 29. červencem 2016. Zaniká povinnost uhradit sankci ve výši 1000 Kč, která vznikla přede dnem nabytí účinností tohoto zákona a o které nebylo rozhodnuto platebním výměrem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pár poznámek z praxe.

Doposud byli správci daně laskaví. Vyšší pokuty byly uloženy jen čtyři. V budoucnu již však s takovou schovívavostí počítat nelze. Také lhůta na reakci k odstranění pochybností zůstává stále příliš krátká a sankce za její překročení přísné. Pokud podnikatel nesvěří starost o daňové přiznání k DPH odbornému účetnímu, nemůže si dovolit odjet na delší dovolenou, bez notebooku s účetnictvím.