Povinnosti plátce DPH

Vysvětlíme si, jak se zaregistrovat k DPH, k čemu slouží daňové identifikační číslo, ukážeme postup elektronického odeslání daňového přiznání a termíny, které pro podání přiznání musíme dodržovat.

Úvod

DPH je nepřímá daň. To znamená, že se liší osoba, která daň zaplatí v ceně výrobku či služby (poplatník daně) a subjekt který vybranou daň odvede státu (plátce daně). Poplatníky daně jsme my všichni, když jdeme nakupovat do obchodního centra výrobky či služby zatížené DPH a plátcem daně je pak onen obchodník, který nám dotčené zboží prodal. Ten má povinnost vybranou daň řádně vyúčtovat a odvést státu. Judikatura se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1. Kdy se podnikatel stane plátcem DPH?

Povinná registrace k DPH
Podnikatel má povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH, pokud jeho kumulovaný obrat nastřádaný během 12-ti a méně předchozích kalendářních měsíců překročí částku 1 mil. Kč. Pokud tušíme, že se blížíme limitu, je třeba každý měsíc provést přepočet obratu se zahrnutím posledních 12 měsíců. Zjistíme-li překročení, musíme podat registraci k DPH do 15-tého dne následujícího měsíce. Příslušný interaktivní formulář nalezneme na stránkách daňového portálu. Plátcem daně se staneme od začátku druhého měsíce.

Př. Podnikatel Vaněk zjistil, že v září překročil limit 1 000 000 Kč obratu. Do 15. října je povinnen učinit registraci k DPH. Prvního listopadu se stává plátcem DPH. Od toho dne musí k cenám svých služeb přičítat částku daně z přidané hodnoty.

Dobrovolná registrace k DPH
Jakákoliv společnost zapsaná v obchodním rejstříku anebo živnostník může podat přihlášku k dobrovolné registraci. Musí se však připravit na to že finanční úřad bude zkoumat, zdali skutečně provozuje ekonomickou činnost a vyžádá si od vás např. podnikatelský záměr, či vystavené faktury. FÚ se tak snaží bránit tomu, aby se k DPH registrovali fiktivní plátci, jejichž jediným smyslem existence jsou podvody s odpočty daně.

Identifikovaná osoba
Pokud obchodujete se zahraničím, může se z vás stát tzv. identifikovaná osoba. Budete platit DPH jen z přezhraničního plnění, ale pro tuzemské obchodování zůstanete neplátcem.

2. Co je daňové identifikační číslo - DIČ

Každý zaregistrovaný plátce získá své unikátní DIČ. Podle něj lze plátce jednoznačně identifikovat. Pokud nakupujete od nového dodavatele, vyžádejte si jeho DIČ a ověřte v celostátním registru plátců provozovaném ministerstvem financí. Zjistíte, zdali je plátce spolehlivý či nikoliv. Pokud by byl plátce uveden v registru jako nespolehlivý a vy od něj přesto nakoupili zboží, ručili byste za to, že odvede státu DPH z vaší zakázky. Když to neudělá, bude stát daň vymáhat po vás.

Místní verze daňového identifikačního čísla existují ve všech členských zemích EU. Ověřit platnost DIČ vašeho evropského partnera můžete na stránkách elektronického systému VIES (VAT Information Exchange System).

Svoje DIČ musíte uvádět na každý vámi vystavený daňový doklad.

3. Daňový doklad

Základním podkladem pro vykázání daňové povinnosti k DPH slouží tzv. daňový doklad (účtenka). Vyplatí se nastudovat podstatné náležitosti daňového dokladu. Plátce musí pečlivě schraňovat veškeré od dodavatelů přijaté, stejně jako zákazníkům vydané daňové doklady. Dnes je možné doklady archivovat i v elektronické formě. Pokud máte v dokladech nepořádek, může hrozit pokuta, případně dovyměření daňového doplatku.

4. Kdy se podává přiznání k DPH?

Všichni noví plátci vypořádávají DPH v měsíčních zdaňovacích období. Zpracují daňové doklady od začátku do konce kalendářního měsíce a do 25. dne následujícího měsíce podají daňové přiznání. K tomuto dni musí příslušnou daň i zaplatit.

Za určitých předpokladů můžete požádat finanční úřad, aby vám zdaňovací období změnil na čtvrtletní. Nesmíte být nespolehlivý plátce a váš obrat za předchozí kalendářní rok musí být menší než 10 mil. Kč. Přiznání k dani poté podáváte do 25-tého dne po konci příslušného kalendářního čtvrtletí.

5. Jak se přiznání DPH odesílá a komu se daň platí?

Daňové přiznání se podává výhradně elektronicky. Přiznání musíte nejprve vypracovat, následně převést do datového formátu XML a ten pak elektronicky odeslat. Nejčastěji máte dvě možnosti jak toto provést. 

Pokud používáte účetní software, můžete si v něm nechat přiznání k DPH vygenerovat. Obvykle vám také program nabídne možnost exportu do datového formátu XML a uložení na disk vašeho počítače. Takto získaný soubor budete moci následně odeslat z vaší datové schránky na adresu vašeho územního finančního úřadu (dle sídla vaší společnosti). Příslušné ID datové schránky můžete vyhledat v adresáři pracovišť Finančních úřadů. Do datové zprávy nezapomeňte uvést předmět, (např. DPH 08/2015 - pokud posíláte přiznání za srpen). Pak už stačí jen přidat jako přílohu vygenerovaný datový soubor XML a je hotovo.

Druhou možností jak zpracovat přiznání k DPH je využít daňového portálu ministerstva financí. Tato alternativa je vhodná pro ty, kdož nedisponují specializovaným účetním softwarem, ani nevyužívají služeb externího účetního. V sekci Elektronická podání pro finanční správu naleznete celou řadu interaktivních daňových formulářů. Jeden z nich je určený pro DPH a je s průvodcem, který by vás měl vést krok za krokem. Částky zdanitelných plnění a ostatní požadované položky budete doplňovat ručně, na základě vašich vlastních podkladů. Je tedy třeba, abyste během měsíce řádně evidovaly daňové doklady, částky zdanitelných plnění si zapisovali do tabulek (například v MS Excelu), a výsledná čísla pak doplníte do výše zmíněného interaktivního formuláře. Samozřejmě se předpokládá, že máte alespoň elementární znalosti principů DPH.

Platba

Vypočtenou částku daně odešlete na číslo bankovního účtu finančního úřadu kraje, ve kterém máte sídlo podnikání. Jako variabilní symbol platby uveďte DIČ (bez části CZ).

6 .Související povinná hlášení

Kontrolní hlášení
Od 1.1.2016 vzniká plátcům nová povinnost. Vyplňují a finančnímu úřadu odesílají tz. kontrolní hlášení k DPH. Do něj uvádí vybrané údaje o přijatých a vydaných daňových dokladech. Podrobnosti o KH jsme shrnuli v obsáhlém článku.

Souhrnné hlášení
Plátci, kteří dodavají zboží do jiného státu EU, přičemž zahraniční odběratel je v jiném státě osoba registrovaná k DPH, vyplňují i tzv. souhrnné hlášení. Týká se i plátců, kteří poskytli službu s místem plnění v jiné zemi EU, pokud je příjemce opět osoba registrovaná k DPH. Souhrnné hlášení se podává jen za období, za něž došlo ke zmíněným transakcím.

7. Zrušení registrace

Pokud uplynul nejméně jeden rok ode dne, kdy se podnikatel stal plátcem a zároveň nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč, může plátce požádat o zrušení registrace.