Princip a výpočet DPH

Principem daně z přidané hodnoty je zdanit nově přidanou hodnotu výrobku či služby na každém stupni zpracovatelsko-obchodního řetězce. Každý článek tohoto řetězce (dodavatel, výrobce, obchodník...) odvede svůj díl DPH a ve finále je suma těchto částek naúčtovaná koncovému spotřebiteli, který ji zaplatí k ceně výrobku či služby.

Vše vysvětlíme na komentovaných příkladech. První představí základní konstrukci DPH, ve druhém začneme pracovat s nároky na odpočet a vyčíslíme částku odvodu DPH.

A. Podnikatel bez cizích vstupů

Představme si živnostníka-stolaře (registrovaného plátce DPH), který je ve své práci zcela soběstačný. Po otci zdědil řemeslo rukodělné dřevěné výroby, má zařízenou dílničku, dřevo získává  z nedalekého lesa. Od klienta obdrží zakázku na ručně vyrobenou židli. Pustí se tedy do práce, vybere vhodné dřevo, opracuje a vytvoří vyřezávanou židli. Dřevěný materiál ocení na 1400 Kč, svou práci na 600 Kč a cenu židle stanoví na 2000 Kč. Tato částka představuje přidanou hodnotu kterou svou činností vytvořil a musí být zdaněna.

Plátce nejprve daň vypočte a pak ji přičte k ceně prodávaného výrobku. Tím docílí toho, že se DPH stane součástí celkové ceny a daňové břemeno přesune na bedra kupujícího.

Částku daně vypočteme podle následujícího vzorce

DPH = základ daně * sazba daně / 100

Základ daně = 2000 Kč
Základní sazba DPH = 21%

Po dosazení:  DPH = 2000 * 0.21 = 420 Kč.

Celkovou cenu židle dostaneme po sečtení základu daně 2000 Kč + DPH 420 Kč = 2420 Kč. Zákazník, který si ji koupí, zaplatí současně s hodnotou výrobku i částku DPH - stává se tzv. poplatníkem daně DPH. Stolař od něj peníze přebere, 2000 Kč je jeho příjmem a částku daně 420 Kč odvede státu v nejbližším vyúčtování přiznání k DPH - stává se tzv. plátcem DPH. Pokud by stolař židli neprodal, neodváděl by žádnou daň.

Nezapomeňte
Základ daně - hodnota výrobku či zboží bez DPH
Poplatník daně - ten kdo daň platí
Plátce daně - ten kdo vybranou daň odvádí státu
DPH platí spotřebitel v ceně výrobku a státu ji odvádí prodejce.

B. Podnikatel s cizími vstupy

V praxi není příliš reálné, že by si podnikatel dokázal veškeré nákladové vstupy vyrábět sám. Obvykle je třeba nakupovat potřebné suroviny a materiály od pestré škály dodavatelů.
Přidaná hodnota výrobku na každém stupni dodavatelského řetězce se pak počítá jako rozdíl cen mezi vstupy a výstupy. Protože subjekty si platí ceny včetně DPH, lze jednoduše odvodit částku DPH, kterou musí každý z nich odvést do státního rozpočtu jako rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní.

Pozměňme zadání příkladu A. Stolař zjistí, že pro výrobu židle nemá v zásobě vhodný dřevěný materiál a rozhodne se jej nakoupit od místního dodavatele - dřevozpracující pily (plátce DPH). Pro zjednodušení předpokládejme, že pila mu dřevo prodá za stejnou částku 1400 Kč. Ostatní se nezměnilo.

Nyní máme dva subjekty, které přispějí k výsledné hodnotě výrobku různým dílem. Každý z nich odvede část daně z přidané hodnoty, kterou ve finále zaplatí spotřebitel. Oproti původnímu stavu přibudou tyto transakce.

  • Pila prodá dřevěný polotovar stolařovi za 1400 Kč (základ daně) plus 294 Kč (DPH) - celkem 1694 Kč. Částku daně 294 Kč odvede státu.
  • Stolař nakoupené dřevo použije k výrobě židle. Částku 294 Kč zaplacené DPH si bude moci nárokovat jako odpočet v daňovém přiznání.

Objevil se nový pojem "nárok na odpočet". Na jedné straně má plátce - dodavatel - povinnost odvést daň z uskutečněných zdanitelných plnění (vydaných faktur), na druhé straně si může odběratel odečíst daň zaplacenou za přijatá zdanitelná plnění (přijatých faktur). Výsledná částka DPH, kterou odvede do státního rozpočtu, se počítá jako rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní.

Vyčíslení částky daně pro účely přiznání DPH
Přiznání k DPH podává plátce buď čtvrtletně anebo každý měsíc. Za dané období shromáždíme veškeré přijaté a vydané daňové doklady. Sečteme částky DPH na výstupu, které podnikatel obdržel z prodaného zboží. Sečteme částky DPH na vstupu, které podnikatel zaplatil k ceně nakoupeného materiálu.

Podklady pro daňové přiznání stolaře

  • Nakoupený dřevěný materiál za cenu 1694 Kč (1400 Kč základ daně, 294 Kč činí DPH na vstupu, faktura přijatá)
  • Prodaná židle konečnému spotřebiteli za 2420 Kč (2000 Kč je základ daně, 420 Kč činí DPH na výstupu, faktura vydaná)

DPH na výstupu = 420 Kč. DPH na vstupu = 294 Kč.

Pro vyčíslení daně pak od DPH na výstupu odečteme DPH na vstupu a na účet finančního úřadu odvedeme rozdíl.

Odvod DPH stolaře: 420 - 294 = 126 Kč

Rekapitulace
Pila odvede státu DPH ve výši 294 Kč.
Stolař pošle státu DPH ve výši 126 Kč.
Sečteme-li obě částky, dostaneme 420 Kč, což je stejná částka DPH jako v příkladu A. Odvod daně se rozložil mezi oba zpracovatele v poměru jejich přidané hodnoty.